Travel-in
NutriTravel
TRAVEL.IN AGENCY

Turistička agencija, obrt za usluge u turizmu
Polje, Donje selo 65, HR-51515 Šilo
VAT/OIB: HR50294808159

Ugovor: #

Ime i prezime: {Ime i prezime (First):1.3} {Ime i prezime (Last):1.6}
Ime tvrtke: {Ime tvrtke:3}
OIB: {OIB:13}
Adresa: {Adresa:6}, {Grad:7}, {Poštanski broj:8}

OVDJE UNESITE SVOJU PONUDU

Potvrđujem da sam upoznat(a) sa svim gore navedenim podacima i sa uvjetima navedenima u promidžbenim materijalima na koje se ovaj Ugovor poziva, a u skladu s odredbama zakona o obveznim odnosima. Izjavljujem da osobno prihvaćam odredbe ovog Ugovora, ali i u ime osoba za čiju korist sam sklopio ovaj Ugovor. Izjavljujem da sam upoznat(a) s Općim uvjetima i uplatama za putovanje, koji su sastavni dio Ugovora.

Šilo: ____________________________________________

Ugovaratelj: ____________________________________________

1. OPĆE ODREDBE

Opći uvjeti ovdje objavljeni su sastavni dio Ugovora o putovanju, kojim se uređuje međusobni odnos organizatora putovanja – Travel.In, turistička agencija, obrt za usluge u turizmu (u daljnjem tekstu Organizator) i ugovaratelja ili korisnika (u daljnjem tekstu Korisnik) te su obvezujući za obje strane. Ugovor o putovanju je ugovor koji se sklapa prilikom rezervacije aranžmana te sadrži sve informacije o rezerviranom paket aranžmanu te pravima Korisnika i Organizatora putovanja. Individualni paket aranžman: Paket aranžman sastavljen na zahtjev Korisnika te se izvodi bez pratitelja putovanja samo za te korisnike. Grupni paket aranžman: Raspisani paket aranžman objavljen na mrežnim stranicama Travel.In, brošurama ili kod ovlaštenih posrednika. Sadrži fiksni termin putovanja i pratitelja putovanja. Ugovor o putovanju smatra se sklopljenim kada je sklopljen u pisanom ili elektronskom obliku te uplatom ukupno ugovorenog iznosa cijene Organizatoru ili uplatom dijela ugovorene cijene Organizatoru a prema prethodno definiranim rokovima za uplatu.

2. CIJENA ARANŽMANA

Sve potrebne informacije o aranžmanu Organizator je naveo u predugovornim informacijama. Organizator će uz predugovorne informacije Korisniku pružiti i druge standardne informacije. Sve dodatne naknade/troškove koje nisu uključene u osnovnu cijenu Korisnik plaća posebno. Sve dodatne usluge istaknute su posebno na predugovornim informacijama tj. programu putovanja i iste se trebaju zatražiti prije sklapanja ugovora i nadoplaćuju se na osnovnu cijenu. Sve cijene za dodatne usluge/naknade koje su navedene u programu/ predugovornim informacijama podložne su promjenama do izrade ugovora. Organizator zadržava pravo promjene cijena koje su objavljene i prihvaćene ugovorom ukoliko je došlo do promjene cijena na koje se nije moglo utjecati a dio su paket aranžmana ili dogovorene usluge kao npr.: trošak goriva, visina poreza razne pristojbe a mi kao Organizator nismo mogli utjecati na navedeno. Organizator ima pravo na povećanje ugovorene cijene aranžmana/ usluge maksimalno 8 % i o povećanju cijene mora obavijestiti na jasan i razumljiv način Korisnika najkasnije 20 dana prije početka paket aranžmana .

3. REZERVACIJE I PLAĆANJA

Korisnik se za putovanje prijavljuje elektroničkom poštom na mail: travel@nutritravel.eu
Prilikom prijave Korisnik je dužan izvršiti plaćanje 30% vrijednosti paket aranžmana prilikom potvrde rezervacije. Preostali iznos (70% vrijednosti aranžmana) mora biti plaćen najkasnije 14 dana prije datuma polaska na putovanje. Ukoliko Korisnik ne uplati razliku do pune cijene do navedenog roka, rezervacija neće biti valjana i smatra se da je Korisnik odustao od rezervacije te Organizator pridržava pravo zadržati do tada uplaćeni iznos za putovanje. Korisnik ima pravo otkazati rezervaciju, ali će biti podložan uvjetima otkazivanja navedenim u ponudi. Sve promjene rezervacija su podložne raspoloživosti i mogu biti podložne dodatnim troškovima.

4. PRAVO KORISNIKA NA RASKID UGOVORA

Ukoliko Korisnik otkaže aranžman Travel.In, turistička agencija od ukupne cijene aranžmana zadržava:

– 60 – 30 dana prije polaska 50% cijene aranžmana
– 29 – 8 dana prije polaska 90% cijene aranžmana
– 7 – 0 dana prije polaska 100% cijene aranžmana

Ako Korisnik koji otkaže putovanje nađe novog Korisnika iste rezervacije, a koji ispunjava sve predviđene uvjete Travel.In turistička agencija zaračunava samo troškove uzrokovane zamjenom.

5. OBVEZE ORGANIZATORA

Organizator preuzima obvezu brige o izvršenju usluga i odabiru pružatelja usluga s pažnjom dobroga gospodarstvenika te se obvezuje skrbiti o pravima i interesima Korisnika u skladu s dobrim običajima u turizmu. Sve navedene obveze iz programa putovanja bit će izvedene u potpunosti i na opisan način, osim u slučaju „više sile“ ili promjene okolnosti. U takvim slučajevima, gdje je to moguće, Organizator putovanja ponudit će alternativno rješenje. Međutim, ukoliko bi ispravak pogreške doveo do nesrazmjerno visokih troškova u odnosu na vrijednost putovanja, Organizator putovanja nije obvezan pružiti takvu uslugu. Organizator nije obvezan pružati usluge koje nisu eksplicitno navedene u ovim uvjetima. Također, Organizator ne snosi odgovornost za eventualne pogreške u tisku. U slučaju značajnih promjena u bitnim aspektima putovanja (kao što su program, cijena, smještaj) prije početka putovanja, Organizator se obvezuje obavijestiti Korisnika bez odgode u pisanom obliku te mu ponuditi ugovaranje izmijenjenog aranžmana iste ili više kvalitete. Ukoliko to nije moguće, Korisnik ima pravo na sniženje cijene aranžmana bez raskida ugovora.

6. OBVEZE KORISNIKA

Korisnik je obvezan pridržavati se uvjeta predviđenih propisima Republike Hrvatske , kao i pravila kućnog reda u smještajnom objektu i na ostalim lokacijama. Također, Korisnik je dužan surađivati s predstavnicima organizatora i davateljima usluga na odredištu. Za vrijeme putovanja, Korisnik je dužan poštivati pravila osobne sigurnosti koja bi slijedio svaki prosječan pojedinac. Korisnik je odgovoran za eventualnu štetu koju prouzroči, posebno ako ta šteta proizađe iz nepoštivanja Ugovora i Općih uvjeta. Takvu štetu Korisnik sam snosi i nema pravo na naknadu od Organizatora. Korisnik je također obvezan imati programom predviđenu odjeću, obuću, opremu. Korisnik je također obvezan pravovremeno dostaviti sve potrebne informacije Organizatoru za organizaciju putovanja, uključujući podatke za rezervaciju smještaja i prijevoznih karata. Na zahtjev predstavnika organizatora putovanja, Korisnik je dužan prije početka putovanja/paket-aranžmana dostaviti dokaz o potpunoj uplati cijene putovanja. Ako cijena nije u potpunosti podmirena, Korisnik neće moći započeti putovanje, osim ako ugovorne strane nisu drugačije dogovorile. U slučaju nepravilnosti u provedbi usluga iz paket- aranžmana, Korisnik je dužan odmah obavijestiti Organizatora, bez nepotrebnog odgađanja.

7. PUTNO OSIGURANJE

U skladu sa Zakonom o pružanju turističkih usluga, Organizator je obvezan ponuditi korisnicima paket putnog osiguranja koji uključuje osiguranje od opasnosti nesreće, bolesti na putu, osiguranje prtljage, osiguranje od nesretnih slučajeva te osiguranje od otkaza putovanja. U slučaju da Korisnik zahtjeva navedena osiguranja ona se mogu ugovoriti izravno kod jednoga od osiguravatelja pri čemu Organizator djeluje samo kao posrednik.

8. RJEŠAVANJE PRIGOVORA

Korisnik ima pravo podnijeti prigovor u pisanom obliku elektroničkom poštom na mail travel@nutritravel.eu unutar 14 dana nakon završetka putovanja. Organizator je dužan odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora elektroničkim putem.

9. OSIGURANJE ZA SLUČAJ PLATNE NEMOGUĆNOSTI ILI STEČAJA ORGANIZATORA PUTOVANJA TE OSIGURANJE OD PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI

Prema Zakonu o pružanju usluga u turizmu Travel.In obrt za usluge u turizmu, turistička agencija ima ugovorenu policu osiguranja jamčevine za paket aranžmane u slučaju platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja te osiguranje od profesionalne odgovornosti.

10. ZAŠTITA PRIVATNOST

Korisnik je dobrovoljan davalac osobnih podataka. Osobni podaci Korisnika su neophodni za provedbu tražene usluge i bit će korišteni za daljnju komunikaciju (primjerice, pismo namjere, upute o plaćanju, obavijesti o izvršenju usluge). Travel.In, turistička agencija zadržava pravo korištenja osobnih podataka korisnika u marketinške svrhe (npr. slanje obavijesti, akcija, promocija, newslettera). Korisnik ima mogućnost odjave u bilo kojem trenutku putem poveznice Odjava” na dnu svakog emaila ili slanjem zahtjeva na travel@nutritravel.eu. Prigovor na obradu osobnih podataka u marketinške svrhe neće utjecati na ugovaranje i/ili provedbu tražene usluge.

11. PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

Sadržaj objavljen na web stranici Travel.In zaštićen je autorskim pravima i ne smije se reproducirati ili koristiti bez prethodnog dopuštenja.

12. PRAVO NA PROMJENE U UVJETIMA POSLOVANJA

Travel.In zadržava pravo izmjene ovih uvjeta poslovanja uz prethodno obavještenje korisnicima putem web stranice ili elektroničke pošte. Korištenjem usluga Travel.In Korisnik se slaže s navedenim uvjetima poslovanja.